Jaký je původ a význam slova management?

Autoři odborných knih o managementu se shodnou jen na několika málo věcech, i pokud jde o definici nebo vymezení tohoto pojmu – a tak známá česká autorská manželská dvojice Vodáček-Vodáčková oprávněně zdůrazňuje, že “neexistuje jednoznačné a všeobecně platné chápání tohoto pojmu”. V následujícím článku se však dozvíte, jaký je původ a význam slova management.

Na čem se tedy odborníci shodli, pokud jde o slovo ,,management,,?

  • Vzniklo z anglického výrazu ‘To manage’.

Ale už i ve výpisu slov, kterými lze tento výraz přeložit do češtiny, se autoři liší. Např. jeden autor uvádí: řídit, vést, spravovat, vládnout, ovládat, zvládat, uspět, dosáhnout a další autor při překladu tohoto anglického pojmu si vystačí se dvěma jinými slovesy (obstarat, zařídit) a až z toho pak vyvozuje, že “podstatou managementu je obstarat vše potřebné a následně zařídit, aby s tím organizace fungovaly tak, jak mají“.

V současnosti má pojem ‘management’ tři základní významy:

  • je to určitý způsob řízení lidí
  • nebo jsou to vedoucí představitelé nějaké organizace
  • nebo je to předmět studia a výzkumu (vědecká disciplína)

Na tomto webu a v článcích o managementu se budeme zabývat především prvním významem, proto ho nyní dále nerozvádíme.

Druhý význam je obecně srozumitelný a k třetímu významu jen připomenutí od jednoho profesora, že management je vědní disciplínou, která “neposkytuje nezvratná fakta. Doporučení managementu jsou proměnlivá, protože jsou spojena s realitou, a ta se do jisté míry neustále mění. Management neposkytuje univerzální návody, neboť při řízení musí být respektovány faktory teritoriální, časové a další. Management představuje uspořádaný soubor poznatků, většinou odpozorovaných z praxe, které jsou zpracovány formou návodů pro jednání nebo jako principy. Opírá se o poznatky (teorie a metody) z oblasti více vědních disciplín – ekonomie, matematiky, psychologie, sociologie, statistiky atd. Tyto poznatky aplikuje a rozvíjí na podmínky řízení”.

Co je třeba u pojmu management zdůraznit?

Je vhodné si tedy zdůraznit, že ‘management’ se stal výrazem, který má mezinárodní platnost a aniž by byl překládaný, používá se se ve více světových jazycích. Přesto je vhodné mít na zřeteli, že se paralelně s tímto internacionální přijatým pojmem lze často setkat i s dalšími pojmy, kde se předpokládá stejný, nebo alespoň podobný význam.

Především v české literatuře i aplikační praxi stále doznívá slovo “řízení” – a v podstatě budeme i my považovat slova ‘management’ a ‘řízení’ za synonyma (takovou možnost připouští několik odborných autorů).

Další podobná synonyma

V této souvislosti si připomeňme, že v manažerské terminologii se můžeme setkat i s anglickým výrazem “control”, který se také do češtiny většinou překládá jako “řízení”. Zpravidla edstavuje nižší stupeň řídící činnosti ve smyslu řízení dílčích procesů (zejména výrobních a technologických), často bude patřit i k řízení procesů v reálném čase – nebo je tento pojem spojován s bezprostředním prosazováním a realizací stanovených úkolů.