Je management vědou nebo uměním?

O managementu jako vědě krátce pojednává jeden z našich předchozích článků, proto tuto část již dále nerozvádíme dopodrobna. Otázka z názvu tohoto článku však může také znít: Manažerem se člověk narodí, nebo se to dá naučit? Čili v podstatě je management vědou nebo uměním?

Prvky umění a vědy v managementu

Management v sobě nesporně obsahuje i prvky umění (“měkké prvky”), které souvisejí s vrozenými individuálními schopnostmi manažerůManažer sice využívá i naučené a osvědčené “tvrdé prvky”, ale – jak poznamenává jeden profesor – při uplatňování těchto manažerských metod, technik a principů “jsou neméně důležité intuice, kreativita, umění předvídat a případně v pravou chvíli riskovat.

Za umění je považováno vytváření podnikové vize, nalezení příležitosti tam, kde ostatní vidí jen chaos, rozpory a konflikty – a to jsou prvky umění, bez kterých se úspěšný vrcholový manažer obejít nemůže”.

Další vědci a profesoři k tomu dodávají “V pragmaticky orientované literatuře se obvykle sdílí Tolerantní názor, že manažerská práce je jak vědou, tak i uměním. Záleží na charakteru řešených úloh. Ten předurčuje míru každé z těchto složek. Má se za to, že např. složité úkoly s výrazným podílem lidské složky a neurčitosti budou inklinovat k umění v případě jejich řešení.”

Je nutné mít při managementu vrozené vlastnosti?

Odpověď je tedy jasná: pro úspěšný management je třeba mít vrozené vlastnosti, ale také je nutné se učit a cvičitV tom se management nijak neliší od jiných oblastí lidských činností (umělci všeho druhu, vrcholoví sportovci apod.).