Jaká je definice managementu?

V tomto článku o tom, jaká je definice managementu, z mnoha desítek existujících definic vybíráme jednu obzvláště doporučenou k zapamatování, její autor je Griffin, a další tři definice jako doplňkové:

Definice managementu:

Management je proces plánování, rozhodování, organizování, vedení a kontrolování lidských, finančních, fyzických, informačních zdrojů za účelem dosažení organizačních cílů efektivním a účinným způsobem.

  • Management je soubor přístupů, názorů, doporučení a metod, které užívají vedoucí pracovníci (manažeři) k zvládnutí specifických činností (manažerských funkcí), směřujících k dosažení soustavy cílů organizace.
  • Management je proces tvorby a udržování prostředí, ve kterém jednotlivci pracují společně a účinně a dosahují předem určených cílů organizace při optimálním využívání poskytnutých zdrojů.
  • Management znamená umění dosahovat cíle organizace rukama a hlavami jiných.

Klíčová slova pro formulaci definice managementu tedy jsou: proces, funkce, zdroje, cíle, způsob.

Univerzálnost managementu

Obecné zásady managementu jsou shodné pro různé typy organizací, použijí se shodně v podnikatelských subjektech v průmyslu či ve službách, v neziskových organizacích, působících např. ve školství, zdravotnictví i v kultuře, a také v institucích státní správy a regionální nebo lokální samosprávy. Působení a fungování každé organizace má pochopitelně své specifické rysy – ty musí manažeři dobře znát a musí přitom obecné zásady managementu i samotné manažerské dovednosti uplatnit s ohledem na specifické podmínky fungování organizace, v níž působí.

Principy managementu

Principy managementu vycházejí z praktických zkušeností, které se často získávají několik let za cenu četných chyb. Těmto chybám se však dá vyhnout, pokud je manažer ochoten si zákonitosti managementu prostudovat.

Moderní management

Moderní management je ve své podstatě procesem ovlivňování společenských činností lidí, kteří se spojují v zájmu hledání vhodných reakcí na globální problémy počátku 21. století. Adjektivum ‘moderní’, které pojem management doprovází, je výrazem skutečnosti, že procesy managementu se vyvíjejí spolu s tím, jak se vyvíjí společnost, která je aplikuje. Jeho význam lze přeložit jako současný, tedy označuje způsoby, kterými je proces managementu prováděn v prostředí, které je charakterizováno jako globální svět.

Účelná reakce na změny, ke kterým dochází v dnešním globálním světě, musí zohlednit jeho dva rozhodující aspekty:

  • malá změna v určité části světa může mít dalekosáhlé následky kdekoliv jinde na celém světě;
  • současné prostředky informační a komunikační technologie zpřístupňují téměř okamžitě shodné informace komukoliv na kterémkoliv místě světa.

Hnací silou vývoje jsou v dnešním globálním světě tři typy změn: vývoj technologií, rozvoj organizací (institucí) a změny uznávaných hodnot.

Moderní management, který usměrňuje chování organizací a v nich působících lidí, je založen na hlubokém pochopení toho, co lze dosáhnout při hledání cest k úspěšnému překonání problémů, které změny v globálním světě vyvolávají. Je proto procesem, který se týká různorodých aktivit; všechny lidí potkává doslova na každém kroku.

Manažerské role

Manažerské role jsou aktivity různorodého charakteru, které musí v rámci řídících činností manažer vykonávat.
Jde o následující úkoly (v klasickém pojetí):

  • Interpersonální role , kde manažer v mezilidských vztazích vystupuje jako představitel, vedoucí a spojovatel (zprostředkovatel).
  • Informační role vychází z informací, které manažer získává v interpersonálních vztazích a dále přenáší. Působí proto jako pozorovatel (monitor), šiřitel (distributor) a mluvčí.
  • Rozhodovací role manažera znamená tvorbu strategických, taktických a operativních rozhodnutí na základě manažerské autority a jeho přístupu k informacím.
  • Administrativní role představují u manažera potřebu provádět úkoly, které názorně zobrazují úspěšnost jeho činnosti. Patří sem role vedoucího agendy, správce rozpočtu (sleduje příjmy a náklady) a role kontrolora (monitorujících) plnění úkolů.