Jak žádat vrácení daru?

Darovali jste někomu počítač, kolo nebo třeba chalupu a obdarovaný se k vám začal chovat hrubě? Máte nárok na vrácení daru! V praxi není nic neobvyklého na tom, že syn, kterému rodiče darovali byt, najednou cítí svou převahu a začne být agresivní.

Nejdříve musíte darovat, abyste mohli žádat o vrácení daru

Abyste mohli žádat dar zpět, musíte nejdříve někoho obdarovat. Pamatujte si, že zatímco na darování je třeba projev vůle alespoň dvou lidí (jeden daruje, druhý dar přijímá), odvolání daru je jednostranné. Čili při vrácení daru záleží jen na vás a vašem rozhodnutí, ne na obdarovaném.
Podmínky, které musí být splněny

Nemůžete žádat vrácení daru bez něčeho dalšího. Dar je totiž v zásadě neodvolatelný, což souvisí s právní jistotou obdarovaného.

Představte si, že by vám někdo (zpravidla rodiče) daroval rodinný dům, vy byste v něm spokojeně bydleli, opravili si ho a přitom by stačil jediný projev nelibosti ze strany původního majitele a dům jste museli vrátit. Šílená představa, že?

Kdy můžete žádat o vrácení daru?

Dárce se může domáhat vrácení daru pouze v jediném případě: obdarovaný se chová k němu (k dárci) nebo k členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy.

Zákon již neuvádí, kdo přesně je členem rodiny. Syn, sestřenice, prastrýc, matčina sestřenice? Ne. Soud vyvodil, že pod pojem “člen rodiny” nespadá každý, zejména ne široká rodina. Členem rodiny je tak manžel / manželka, rodiče, děti (případně vnuci), sourozenci. Když někdo, komu jste darovali třeba rodinné šperky, fyzicky napadne vašeho bratrance, nemůžete z tohoto důvodu odvolat dar.

3letá promlčecí doba

Právo odvolat dar se promlčuje v obecné tříleté promlčecí době. Pokud vás obdarovaný například hrubě pomluvil, fyzicky napadl, neposkytl vám pomoc, máte tři roky na to, abyste požádali o vrácení daru. Když se později objeví další důvod pro odvolání daru (například vás opět napadne), zase běží (další) tříletá lhůta.

Odvolání daru

Nejdříve musíte dar odvolat, až potom můžete žádat, ať je vám fakticky vydán. Zákon neříká, jak přesně odvolat dar. Ani teoretici se zcela neshodují – někteří říkají, že darování nemovitosti musí být odvoláno písemně, jiní tvrdí, že stačí ústní forma. Ať už se rozhodnete pro ústní nebo písemnou formu, vždy uveďte důvod, pro který dar odvoláváte.

Kdy zaniká darovací vztah

Darovací vztah zaniká okamžikem, kdy projev vaší vůle (například list doručen obdarovanému s tím, že odvoláváte dar a z jakého důvodu) je doručen k rukám obdarovanému.

To znamená, že pokud jste darovali vnukovi lyže, dar odvolali a on vám lyže nevrátil, vlastníkem jste vy, ne vnuk.
Co dělat, když obdarovaný nechce dar vrátit

Pokud jste svůj dar odvolali a obdarovaný na to nijak nereagoval, můžete se bránit soudní cestou. Soud tedy určí (deklaruje), že jste vlastníkem daru vy, ne obdarovaný. Než podáte žalobu, obdarovanému jen pohrozte její podáním. Zdůrazněte mu, že bude nejen muset vrátit dar, ale i uhradit náklady soudního řízení.

Žádat vrácení daru může jen dárce

Právo žádat o vrácení daru je osobním právem dárce, proto zaniká jeho smrtí a nepřechází na dědice.

Tipy

Ne každé porušení morálky je důvodem pro vrácení daru! Pamatujte si, že zákon žádá hrubé porušení dobrých mravů.

V případě, že předmětem vrácení daru byla nemovitost, musí být navíc proveden záznam v katastru nemovitostí.

 

Upozornění

Článek má pouze informativní charakter.