Jak vytvořit pro dítě podnětné prostředí?

Podnětné prostředí poskytuje dítěti více možností rozvíjet poznání a získávat zkušenosti a dovednosti. Každodenní činnost přináší zdroj poznatků z jakékoliv oblasti života. Čím víc podněcující je prostředí, tím více se dítě dozvídá o podstatě životních dějů, činnostech a přírodních zákonitostech.

Postup, jak vytvořit pro dítě podnětné prostředí

Mateřská škola

Velmi podnětným prostředím pro děti předškolního věku je školka. Výchovné cíle vzhledem k psychickému, fyzickému, rozumovému a obecnému rozvoji zajišťují pestrost a velkou rozmanitost podnětů.

Co si děti ve školce osvojují

Jsou to nejrůznější výtvarné techniky jako kreslení, malování, výroba jednoduchých předmětů z různých materiálů, učí se estetickému cítění.

Různé činnosti jsou zaměřeny na rozvíjení výtvarného, hudebního, literárního, dramatického a hudebně pohybového projevu. Rozvíjí si řečové předpoklady, komunikativnost, intelektové schopnosti a dovednosti, poznávání i učení.

Přínos pro další život dítěte

Předškolní vzdělávání má velký význam. Zapojujte děti do činností i prací, které jsou úměrné jeho věku. Čtěte nebo jim vyprávějte pohádky, podporujte jejich představivost, rozvoj fantazie.
Podporujte jejich přirozenou potřebu si hrát. Hra je velmi dobrým prostředkem k rozvíjení poznání, schopnosti logického myšlení a kreativity.

Poznatky lékařů, psychologů a pedagogů dokazují, že to, co dítě prožije v prvních letech života a co z podnětů okolního prostředí přijme, je trvalé.

Dětské knihy

Dítě předškolního věku by mělo znát alespoň nějakou klasickou pohádku – O perníkové chaloupce, Červená Karkulka, O řepě nebo jakoukoliv z těch nejznámějších.

Říkadla

Naučte své dítě známé říkanky (Zlatá brána otevřená … a jiné).
Mohou být i novodobé, improvizované. Tak například tuto (není záměr je cíleně učit, někdy stačí přečíst a opakovat). Je to přínosné pro rozvoj řeči, myšlení a hlavně výslovnosti:

Nahoru hlavu vypni hruď,

jako jedle rovný buď.

Kdo je stále hrbatý,

ten má záda kulatý.

 

Letí vrána ukrákaná,

hledá pana kapitána,

kdeže je ten kapitán,

co se bojí černých vran.