Jak vypovídat jako svědek v trestním řízení?

Byli jste svědky trestného činu? Popřípadě jste viděli nebo slyšeli něco, co může být rozhodující pro trestní stíhání? Pokud ano, možná vás policie nebo soud předvolali, abyste vypovídali jako svědek v trestním řízení. Náš článek by vám měl přiblížit vaše práva a povinnosti.
Kdo je to svědek v trestním řízení

Svědek je fyzická osoba, která svými smysly vnímala ty skutečnosti, které mohou zajímat orgány činné v trestním řízení. Svědek může být i malé dítě, osoba trpící duševní poruchou, cizinec nemluvící česky atd.

Základní povinnost svědka

Svědek v trestním řízení je zásadně povinen vypovídat pravdu a nic nezamlčet. V opačném případě se může dopustit trestného činu křivé výpovědi, případně trestného činu pohrdání soudem.

Pokud jste tedy předvoláni jako svědci, je vaší povinností (nejen právem) dostavit se a vypovídat.

Předvedení, pokuta

Svědek, který se bez dostatečné omluvy nedostaví na předvolání, může být předveden (tj. státním donucením, zpravidla policií), nebo mu může být uložena pořádková pokuta.

Na tyto negativní následky musí být svědek předem upozorněn (v předvolání). Proto pokud například onemocníte, uvíznete v dopravní zácpě apod., vždy kontaktuje toho, kdo vás předvolal, a omluvte svou nepřítomnost.

(Ne) zaujatost svědka

Svědek může být zaujatý na výsledku řízení (jako svědek jste zároveň obětí trestného činu) nebo mu může být lhostejné, jak řízení dopadne (jako třetí osoba jste viděli, jak řidič zranil cizí dítě, které si hrálo u cesty). Ať už jste na případě osobně zainteresovaní nebo ne, vždy vyprávějte pravdu!
Právo nevypovídat

Existuje skupina osob, která je oprávněna v konkrétním případě nevypovídat – jsou to příbuzní obviněného v pokolení přímém (… dědeček, otec, syn, vnuk … obviněného), bratr či sestra obviněného, osvojitel, osvojenec a manžel (druh) obviněného. Čili ona samotná existence příbuzenského vztahu způsobí, že nemusíte vypovídat.

Dále může odepřít výpověď ten, kdo by výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželovi nebo druhovi případně jiné osobě v rodinném či obdobném poměru, jejíž újmu by právem pociťoval jako újmu vlastní.

Přestože máte jako svědek v trestním řízení právo nevypovídat (ve výše popsaných případech), platí vaše povinnost dostavit se na předvolání. Pokud vás tedy například policie předvolá k výslechu, dostavte se tam s tím, že jste bratr obviněného a že z tohoto důvodu nebudete vypovídat.

Jako svědci máte nárok na tzv. svědečné (úhrada cestovních nákladů, prokázaného ušlého výdělku). Váš nárok zanikne v případě, že ho neuplatníte do tří dnů po svém výslechu. Na základě vaší žádosti určí výšku svědečného ten, kdo vás jako svědka předvolal.

Tipy

Vždy  vypovídej jasně, srozumitelně a výstižně . Pamatujte, že policista (soudce …) musí na základě vaší výpovědi pochopit, co se ve skutečnosti stalo. On sám na místě nebyl, na rozdíl od vás.

Varování

Článek slouží pouze pro informativní účely.

Orgány činné v trestním řízení jsou povinny vás vždy předem poučit o vašich právech a povinnostech.