Jak se určuje výživné rozvedeného manžela / ky?

Každý ví o výživném pro děti, kromě toho však existuje i tzv. výživné rozvedeného manžela / ky. Stejně jako děti, může být i dospělý člověk krátkodobě či dlouhodobě zbaven možnosti se sám uživit (zejména ze zdravotních důvodů), na toto pamatuje i zákon a za určitých okolností připouští možnost až doživotní povinnosti platit výživné bývalému manželovi či manželce. V jiných případech může být přiznán příspěvek až do tří let v případě velké ztráty způsobené rozvodem. V jakých případech máte vy nebo váš bývalý partner / ka právo na výživné?

Výživné pro rozvedeného manžela / manželku není výživným pro děti

Toto výživné je odděleno od klasické vyživovací povinnosti dětí, kterým je druhý rodič automaticky povinen přispět k péči o dítě.

Výživné rozvedeného manžela / manželky není automatické a povinnost platit ho bývá ve výjimečných případech. Nezletilé děti, na rozdíl od ex-partnera, který požaduje výživné, nemusejí dokazovat svůj nárok a mají ho automaticky.

Manžel / ka není schopen se sám / sama živit

V případě vážných zdravotních problémů a komplikací, které způsobily absolutní finanční závislost jednoho z manželů na druhé straně, povinnost se starat o takového indisponovaného manžela / ku zůstává i po rozvodu.

Do této kategorie v žádném případě nespadá, pokud jeden z manželů nemůže pracovat kvůli své nízké kvalifikaci nebo ztrátě pracovních návyků během manželství, ale jsou to jen vážné zdravotní nebo jiné komplikace.

Výživné v případě vážného zranění

Druhý typ možného nároku výživného rozvedeného manžela vzniká, pokud jeden z rozvedených manželů utrpěl velkou újmu kvůli rozvodu. Výživné se poskytuje pouze tomu z manželů, který přispěl k rozpadu jejich manželství méně.

Takže například když ženu v domácnosti opustí finančně úspěšný muž s jinou ženou a opuštěná žena ztratila jakoukoliv kvalifikaci na trhu práce kvůli dlouhodobé péči o domácnost. V takové situaci může soud rozhodnout, že žena byla poškozena a přizná jí výživné.

Výška výživného 

Výšku výživného rozvedeného manžela určuje soud tak, aby byla adekvátní k jeho schopnostem, možnostem a poměru vlastnictví. To znamená, že soud bude brát v úvahu potřeby toho, komu je výživné určeno a k příjmu toho manžela, který ho bude platit.

Závisí také na tom, jaký druh majetku má manželský pár po rozvodu (např. manžel má po rodičích určitý majetek, který snižuje jeho závislost na druhém z manželů).

Trvání výživného

V případě finanční závislosti na manželovi / manželce je délka vyživovací povinnosti do té doby, dokud se situace závislého nezmění tak, že již není nutné výživné. Pokud taková změna nenastane, tato povinnost je doživotní.

Délka výživného vyplývající z vážného poškození se může určit rozdílně v závislosti na druhu úrazu a jiných okolnostech, přičemž jeho maximální délka trvání je omezena na tři roky.

Kdy rozvedený manžel nemá nárok na výživné

Mohou se vyskytnout i situace, kdy si myslíte, že jedna ze stran si výživné zaslouží, ale není to vždy tak. Takové situace jsou obzvláště případem, kdy jeden z manželů má neúměrně vyšší příjem než druhý. Tyto situace jsou ošetřeny rozdílně.

Při svěření dětí do péče chudšího z obou manželů (což je velmi časté, protože nižší finanční způsobilost bývá způsobena právě starostí o děti) dostane druhý manžel vysoké výživné na děti, čili jeho životní standard nemusí rozvodem výrazně utrpět.

V případě rozvedených manželů, kteří mají také velkou finanční nerovnováhu v příjmech, ale děti jsou už dospělé, je možné převzít určitý majetek, který bude stejně rozdělen mezi manžele. Chudší manžel ani zde v tomto případě neodejde s prázdnou.