Jak připravit dítě k zápisu do školy?

Když jde dítě k zápisu do školy, škola mu začne co nevidět. Nové povinnosti a změna stylu dětského života nepřinese změnu pouze jemu, ale celé rodině. Je třeba dítěti vytvořit podmínky pro plnění nových povinností, na které si bude muset zvykat. Rodiče malého předškoláka by měli v součinnosti s mateřskou školou postupně své dítě připravovat na vstup do školy.
Postup, jak připravit dítě na zápis do školy

Získejte co nejvíce informací o svém dítěti – konzultacemi pedagoga s rodičem dítěte, jak se dítě zapojuje do činností, jaké jsou jeho schopnosti a dovednosti, na co se zaměřit v oblasti socializace a komunikace ..

A hlavně, co je třeba ještě procvičit, v čem si není dítě jisté, podpořit a povzbudit sebevědomí, bilancovat, co dítě ví, to vše bude přínosem pro přípravu na zápis do první třídy.

Smyslové vnímání a rozvoj řeči

Na konkrétní představivosti reálného světa se rozvíjí mluvená řeč dítěte, myšlení a fantazie. Nejlépe si však pamatujeme zrakové informace. Náměty a hry na procvičování smyslového vnímání, cvičení postřehu, citu pro tvar, barvu, sluchových a zrakových schopností jsou v mateřské škole jako součást výchovného programu zařazovány do výuky pravidelně. Avšak s jinou koncepcí než ve škole.

Dítě ve školce by nemělo poznat, že se musí něco učit. Vše je motivováno hrou, takže dítě nemá pocit, že se něco učí, ale zábavnou formou splnilo cíle.

K nejrozšířenějším aktivitám pro rozvoj řeči patří básničky, říkadla, veršovánky, hádanky a písničky. Aby se uplatnily všechny smyslové možnosti, nestačí, aby děti jen pasivně poslouchaly, ale měly by se učit je nazpaměť mluvit, recitovat i zpívat. Nevadí, že intonačně to není čisté, ale důležité je aktivně děti zapojit. S tím souvisí sluch, pohyb, rytmizace textu, zároveň se rozšiřuje slovní zásoba a jazykový cit.

Kreslení a grafomotorika

Dětské kreslení je úžasné, když má obsahovou hodnotu. Kresbou dítě vyjádří své pocity, nálady, vztah k lidem, k okolnímu světu. Dobře poslouží i k psychologickému rozboru.

V záležitosti grafomotoriky, tedy přípravy na psaní, procvičujeme s dětmi kruh, jde o uvolnění zápěstí, zkoušíme na obě strany, podobný je ovál, obloučky, osmičky, čáry, rovné čáry, vlnky, smyčky, vlny ve vodě, kopečky, kliky a podobně. Zde můžete použít i různé hry v časopisech, obtahování, dokreslování nebo přímo příručky na rozvoj grafomotoriky.
Držení tužky

Naučit se správnému držení tužky je dost důležité. Musí to být držení pohodlné, uvolněné, ne křečovité, aby dítě získalo správný návyk, který bude trvalý. Držení tužky by se dítě mělo učit pomocí napodobovacího reflexu. “Podívej se, jak ji držím já, jak ji drží starší sestra” a podobně.

Důležitý je také sklon tužky. Pokud dítě sedí správně, tak tužka by měla směřovat někam za rameno. Tlak na tužku by měl být přiměřený.

Předškolák by neměl křečovitě na tužku tlačit a “rýt do papíru”. Můžeme to vyzkoušet tím, že při psaní chceme dítěti z ruky tužku nebo pastelku vytáhnout.

Pokud to nejde, tak na tužku příliš tlačí. Předvedeme dítěti, jak píšeme my, uvolněně a snadno s minimálním tlakem na tužku a papír.

Základy a představy

Předškolní dítě by mělo pochopit daný námět a úkol, vnímat slovní pokyny, umět srovnávat množství předmětů. Pojmy méně – více, přidávání – ubírání, to je základ pro zápis do školy a příprava pro složitější termíny, které se ve škole budou používat – plus, minus a rovná se.

Dítě by mělo rozlišovat základní geometrické tvary – čtverec, obdélník, kruh a trojúhelník, ale i tvary prostorové – kvádr, krychle, jehlan a koule. Nemusí je umět dobře pojmenovat, jde o rozlišení jednoho od druhého.

Zápis do školy jako sváteční den

Dítě by nemělo mít ze zápisu do školy obavy. Mluvte o dni, kdy na zápis půjde, jako o svátku. Například: “Už se těším, až půjdeme spolu na zápis, podíváme se na školu, kam budeš chodit. A jaká asi bude tvá paní učitelka? Nezapomeň pozdravit, požádat a poděkovat, když je potřeba. A vůbec nevadí, když se něco pokazí, když zapomeneš slova básničky nebo písničky. To se může stát každému. ”

Nezapomeňte ještě dítě povzbudit, co ví, co zná. Posílíte tak jeho sebevědomí.