Jak připravit budoucího školáka?

Jak připravit budoucího školáka, co by měl vědět a znát před nástupem do školy? Leccos jsme dostali do vínku od přírody a to se dá těžko měnit. Hodně se dá ale výchovou a prostředím ovlivnit. A to je třeba respektovat při vzdělávání a rozumovém rozvoji dítěte. Každé dítě je jedinečná osobnost, která dospěla v předškolním období do určité fáze zralosti. Úroveň zralosti a školní připravenosti je u každého dítěte odlišná. Je to na vás, rodičích, zda si chcete ověřit, zda vaše dítě ví vše, co by se mu mohlo ve škole hodit. Případně se zaměřit a doučit ho to, co by mělo před nástupem do školy znát. Je pravdou, že mnoho znalostí získá dítě v mateřské škole, jejíž koncepce je na připravenost do školy zaměřena. Pro posouzení školní zralosti jsou dominantní níže uvedené oblasti.
Rozumový rozvoj – znalosti, vědomosti a intelekt budoucího školáka

Od budoucího školáka se očekává, že by měl mluvit v rozvinutých a gramaticky správných větách. Musí mluvit srozumitelně a jasně. Měl by mít relativně dobrou slovní zásobu (bývá to několik tisíc slov), která se neustále doplňuje a rozvíjí.

Dítě by mělo být schopno se souvisle vyjadřovat a vyprávět krátký děj. Daří se to při vyprávění pohádky, kterou dítě zná, nebo využijte situace, kdy se s vámi dítě vrací ze školky. Nechte si cestou vyprávět, co ve školce společně všichni dělali, co poznávali, s čím pracovali, nebo nějaké režimové momenty, které dítě zaujaly. Otázkami můžete dítěti pomáhat, ale v určitých fázích by dítě mělo rozvinout povídání samo, neomezit se jen na dvě – tři slova. Pokládejte dětem otázky a požadujte formulování odpovědí.

Zkuste dát dítěti malou roli, popsat obrázek, nebo vyslovit po vás jednoduchý jazykolam – “strč prst skrz krk”, “v té peci myši piští, v naší peci pejsek spí”.

Grafomotorika

Dítě by mělo mít osvojenou přípravu na psaní a k tomu poslouží dobře grafomotorika. Pomáhá k uvolnění zápěstí, správnému držení tužky i k tvořivě – spontánnímu kreslení.

Grafomotorické cvičení se dobře realizuje pomocí pracovních listů, které zakoupíte v každé speciální prodejně učebnic a sešitů do školy. Důležité je při procvičování dbát u budoucího školáka na správné držení tužky, a to mezi dvěma prsty, třetí prst je prodloužen. Vaše dítě by mělo mít “lehkou ruku”, netlačit na tužku a mít uvolněné zápěstí. Mělo by ovládat čáru a směr za součinnosti zraku a ruky.

Pracovní návyky a cílená koncentrace

U budoucího školáka se očekává, že se umí soustředit, udržet pozornost alespoň 15 minut v klidu, bez rozptylování a snižovat tendenci měnit činnost po krátké chvilce. Naučit se koncentrovat znamená zaměřit pozornost na určitý děj, daný úkol a odsunout jiné myšlenky, které by ho rozptylovaly. Časový úsek, během kterého se vaše dítě umí koncentrovat, se pak postupně prodlužuje.

Dítě by mělo mít zároveň upevněny návyky, že započatá práce se musí dokončit, stejně tak rozehraná hra. Z pracovních návyků můžeme požadovat – vymodelovat figurku nebo nějakou věc, obkreslit vzor, vystřihovat z papíru nebo z ubrousku.

Zrakové a sluchové rozlišování, využívání smyslů

Pro využití smyslů potřebuje dítě dostatek podnětů. Vaše dítě si samo vybere, co chce prohlížet, ohmatat, co ho zajímá, samo prozkoumá, co chce poslouchat. Tomu všemu se pak umí náležitě oddat. Určitě mu to bude později prospěšné při výkladu učitelky ve škole.
Učte vašeho budoucího školáka rozlišovat tvary (hranatý, kulatý, špičatý, čtverec, obdélník, trojúhelník, kužel) a rozeznávat chutě (slaný, sladký, kyselý, trpký, hořký).

Znát své jméno a adresu

Předškolní dítě by mělo znát své plné jméno a svou adresu. Zahrajte si s dítětem na školu a vyrobte společně s ním jeho vlastní vizitky, kde bude jméno i adresa. Budoucí školák by měl umět napsat své jméno i příjmení hůlkovým písmem, což posílí jeho sebevědomí. Dále by měl ovládat jména členů rodiny a jejich profese (např. Tatínek se jmenuje Adam Mrkvička a je řidič autobusu.).

Představy početné a před-početné

Dítě by mělo chápat pojmy první, poslední, uprostřed, větší, menší, lehčí, těžší.

Vaše dítě to bude mít ve škole mnohem snazší, pokud bude znát číslovky a číselnou řadu. V tomto věku by mělo s jistotou umět počítat od jedné do deseti, tuto číselnou řadu by mělo znát.

Co dalšího se od budoucího školáka očekává, že by měl umět

Od budoucího školáka se očekává, že by měl znát:

 • orientaci a vztahy v prostoru: nahoru-dolů, před – za, vpředu – vzadu – uprostřed, nad – pod, vpravo – vlevo
 • rozeznávání a přiřazování barev: znát barvy základní (žlutá, červená, modrá, zelená) i vedlejší (růžová, oranžová, fialová, hnědá).
 • být přiměřeně zdatný, běhat, skákat, chodit pozpátku (pěstování smyslu pro rovnováhu a matematické schopnosti – hra typu: “Jeden dopředu a dva zpět”),
 • balancovat – smysl pro rovnováhu, stát na jedné noze, umět skákat přes švihadlo, jezdit na koloběžce a na kole,
 • plazit se (v tunelu, rourou),
 • házet a chytat míč,
 • používat hrubou a jemnou motoriku,
 • ovládat samoobslužné činnosti, mít upevněny hygienické návyky – budoucí školák musí umět sám používat WC s následnou sebeobsluhou, mýt si ruce po použití WC, po příchodu ze hřiště, po práci s něčím špinavým (např. vodové barvy), umět si umýt zuby, vysmrkat se, …
 • sociální a emocionální vývoj – to znamená schopnost navazovat vztahy s vrstevníky, najít si kamaráda, komunikovat s okolím, umět se odpoutat od rodiny (návštěva nebo přespání u kamaráda), schopnost zvládat zátěžové situace psychického i fyzického charakteru.
 • znát základní pravidla silničního provozu (signály pro chodce, barvy semaforu, základní dopravní značky, pravidla při přecházení přes silnici, …)
 • znát známé profese a činnosti dospělých, nástroje, zařízení, nářadí, domácí práce, …
 • znát dny v týdnu, názvy ročních období, přírodu, zvířata, živé a neživé předměty, …