Jak napsat zplnomocnění?

Občas potřebujete, aby někdo jednal za vás: na úřadech, u soudu, při uzavírání kupní smlouvy, nebo třeba na schůzi vlastníků bytových jednotek. Různých možností je několik. Ať už se daného úkonu osobně zúčastnit nemůžete (jste v nemocnici) nebo nechcete (upřednostníte dovolenou u moře), určitě byste měli vědět, jak zplnomocnění nebo plnou moc napsat.

Písemné zmocnění

Zákon stanoví, kdy musí být plná moc určena písemně:

  • Pokud je třeba, aby právní úkon, ke kterému dáváte plnou moc, byl učiněn písemně (někoho zmocníte, aby za vás uzavřel kupní smlouvu na garáž, která musí být písemná).
  • Pokud se netýká jen určitého právního úkonu (zmocníte někoho k jednání na úřadech po dobu vaší měsíční nepřítomnosti).

určitých případech musí být zplnomocnění úředně ověřeno, ale není to tak vždy! Pokud si nejste jisti v konkrétním případě, můžete nechat plnou moc ověřit například u notáře.
Subjekty

V plné moci musíte vždy vymezit, kdo plnou moc udělí (zmocnitel) a komu (zmocněnec).

Plná moc může začínat například takto:

Já, Martin Novák, narozený 29. 5. 1980, bytem Sovova 80, Brno, tímto zmocňuji paní Kláru Majerčákovou, narozenou 1. 2. 1986, bytem Sadová 56, Brno k ….

(Rodné číslo, jako osobní údaj se zpravidla neuvádí, každopádně jeho použití je možné. Stejně tak je možné uvést číslo občanského průkazu a tím “lépe” specifikovat sebe a i zmocněnce.)

Více zmocněnců

Je možné udělit plnou moc více lidem? Ano, je to možné. Každopádně pokud v plné moci není určeno jinak, musí všichni zmocněnci jednat společně. To by v praxi mohlo být komplikované především z časového a organizačního hlediska. Pomoci si můžete například takto:

Oba, výše uvedení zástupci jsou oprávněni jednat samostatně.

Na co opravňujete / zplnomocňujete

V plné moci musíte vymezit rozsah zmocněncova oprávnění, jinak je plná moc neplatná! Navažte proto na krok 2 například takto:

… přijímání všech písemností.

… jednání a hlasování na schůzích společenství vlastníků bytových jednotek … (specifikace společenství).

… prodej pozemku … (specifikace pozemku).

– na podání řádných a i mimořádných opravných prostředků v soudním řízení … (specifikace řízení).

(Následuje datum a podpis)
Souhlas zmocněnce

Ideální je, pokud zmocněnec projeví souhlas s tím, že vás bude zastupovat, přímo v plné moci:

Výše uvedené zplnomocnění přijímám.

(Opět následuje datum a podpis)

Plná moc

Já, Martin Novák, narozený 29. 5. 1980, bytem Sovova 80 (dále jen “zastoupen”), Brno, tímto zmocňuji paní Kláru Majerčákovou, narozenou 1. 2. 1986, bytem Sadová 56, Brno (dále jen “zmocněnec”) na podání řádných a i mimořádných opravných prostředků v řízení vedeném u okresního soudu v Brně, číslo řízení 12C 29 / 2016-60.

V Brně, dne 14. 4. 2020

zastoupen (podpis)

—————

 

Tuto plnou moc přijímám.

V Brně, dne 15. 4. 2020

zmocněnec (podpis)

Varování

Nikdy “vpřed” nepodepisujte prázdný papír s tím, že druhá osoba zformuluje plnou moc až podle běhu událostí (například během vaší zahraniční cesty)! Také by se mohlo stát, že váš podpis bude zneužit pro jiné účely.