Jak napsat žalobu?

Pokud není možné vyřešit věc smírem, je třeba se obrátit na soud. Soudní řízení začíná žalobou, která se podává u věcně a místně příslušného soudu. Přestože neexistuje univerzální návod, jak žalobu napsat, protože každý případ má svá specifika, zákon definuje náležitosti společné pro všechny žaloby. Pokud žaloba neobsahuje všechny náležitosti, soud vás vyzve k jejich doplnění. Pokud je nedoplníte ani na výzvu soudu, soud žalobu zamítne. Pro rychlý průběh řízení je proto žádoucí, aby žaloba obsahovala všechny náležitosti už od počátku.

Zvažte právní zastoupení

Ačkoliv se může zdát, že napsat žalobu není žádná věda, opak bývá mnohdy pravdou. Proto si v klidu rozmyslete, zda se nechcete nechat zastoupit advokátem. Jedna věc je totiž žalobu napsat, druhá věc je napsat ji správně. A v neposlední řadě je třeba jednat při stáních tak, abyste byli úspěšní, tedy především být o krok vpřed před protistranou, což bývá pro laika těžké. Laik totiž mívá tendence se řídit “selským rozumem”, což nemusí korespondovat se zákonnou úpravou.

Pokud jste nemajetní, může vám být právní zástupce ustanoven. V praxi tak nemusí vynakládat vlastní prostředky např. nezletilý středoškolák, který žaluje jednoho ze svých rodičů o výživné. Po celou dobu soudního řízení ho zdarma zastupuje právní zástupce, který samozřejmě také připraví žalobu.

Náležitosti žaloby

Pokud se rozhodnete napsat žalobu sami, pamatujte, že každá žaloba musí obsahovat minimálně následující informace:

  • soud, kterému je žaloba určena
  • specifikaci žalobce a žalovaného
  • které věci se žaloba týká
  • co je žalobou sledované
  • vylíčení rozhodujících skutečností
  • označení důkazů
  • co žádáte (žalobní petit)

Žalobce a žalovaného upřesněte jménem, příjmením, datem narození a bydlištěm (u právnické osoby uveďte název a identifikační číslo). Pokud se jedná o obchodní věc, musíte také uvést identifikační číslo.

Žaloba musí být datována a podepsána

Pokud chcete napsat žalobu podle vzoru z internetu, nebo vám někdo s jejím sepsáním radí, je vhodné zkontrolovat, zda žaloba obsahuje VŠECHNY výše uvedené náležitosti.

Žalobu vytiskněte a zašlete na soud

Pokud máte žalobu napsanou, vytiskněte ji v takovém počtu, aby jeden stejnopis zůstal u soudu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.
Pokud obviňujete např. svého dlužníka, kterým je jedna fyzická osoba, žalobu musíte k soudu doručit ve dvou stejnopisech, neboť jeden stejnopis soud založí do spisu a druhý zašle žalovanému. Přílohy doručte na soud vždy jen jedny – pokud si je bude chtít žalovaný prohlédnout, může tak učinit přímo u soudu.

Doručení na soud

Žalobu můžete soudu zaslat (doporučeně) poštou nebo ji zanést osobně na podatelnu. Pokud ji nesete na podatelnu, potom si připravte ještě jeden stejnopis navíc, protože na něj na podatelně dostanete razítko (bude vám sloužit jako “důkaz”, že jste žalobu podali, na kterém soudu, kterého dne a s kolika přílohami). Pokud posíláte žalobu poštou, zůstává vám podací lístek.

Počkejte na výzvu soudu

Po odeslání žaloby nezbývá než vyčkat na pokyny soudu. Jak již bylo řečeno, pokud návrh neobsahuje všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný či neurčitý, soud vás vyzve k jeho doplnění nebo opravě. K tomu vám určí lhůtu a zároveň vás poučí, jak je třeba opravu či doplnění udělat.

Pokud se nic neděje například několik měsíců, můžete na soud zatelefonovat a informovat se na průběh řízení. Soud vám zároveň sdělí spisovou značku, pod kterou bude řízení vedeno.

Tipy, jak napsat žalobu

Při podání žaloby nezapomeňte zaplatit soudní poplatek. Pokud poplatek nezaplatíte sami, soud vás k zaplacení písemně vyzve. Pokud soudní poplatek nezaplatíte ani po výzvě soudu, řízení bude zpravidla zastaveno.

Varování

Článek Jak napsat žalobu má informativní charakter a je napsán obecně. V konkrétním případě se vždy poraďte s odborníkem, který vaši záležitost posoudí individuálně. Redakce neodpovídá za případnou škodu.