Jak má vypadat smlouva o zhotovení nábytku na míru?

Smlouva o zhotovení nábytku na míru je vlastně specifická smlouva o dílo. Pokud je uzavřena mezi spotřebitelem a podnikatelem, je upravena občanským zákoníkem. Stranami v této smlouvě jsou zhotovitel a objednatel. Zhotovitel se ve smlouvě zavazuje k provedení díla (v tomto případě nábytku na míru) ve smluvené lhůtě a za uvedenou cenu, a objednatel dílo zadává. Pár rad, co by taková smlouva měla obsahovat, čtěte dále.
Základní informace o smlouvě na zhotovení nábytku na míru

Důležité je, že zhotovitel vykonává své dílo dočasně na vlastní náklady, protože k úhradě díla dojde až po jeho zhotovení. Případně může být zhotoviteli částka vyplacena.

Pokud navíc dojde ke zvýšení ceny v průběhu výroby nábytku, musí s vyšší cenou vždy objednatel souhlasit.

Nejlepší je, aby smlouva o zhotovení nábytku na míru měla podobu písemnou, a to ve dvou shodných vyhotoveních (po jednom vyhotovení pro zhotovitele i objednatele).

Co má smlouva obsahovat?

Smlouva o dílo by měla obsahovat ve své úvodní části vymezení smluvních stran, kterými jsou objednatel a zhotovitel. Pro jejich vymezení uveďte nejen jejich jméno a příjmení, ale i adresu trvalého pobytu. Případně název firmy a sídlo. Pro snadnější komunikaci také telefonické spojení na obě strany smlouvy o dílo.

V následující části smlouvy je třeba definovat předmět smlouvy. Tedy dílo, v našem případě konkrétně nábytek na míru.
Je vhodné připojit ke smlouvě také nákres požadovaného nábytku spolu s jeho rozměry, použitým materiálem a pod.

Důležitým údajem je zde také lhůta plnění, tedy doba, do kdy bude nábytek zhotovený a případně také namontován a způsob předání nábytku na míru.

Dále musí být ve smlouvě uvedena cena za dílo a také způsob úhrady této ceny objednatelem, upravení odpovědnosti za vady na díle, podmínky pro odstoupení od smlouvy, smluvní pokuty apod.

Závěrečné ustanovení smlouvy

V závěrečném stanovenými na konci smlouvy je pak vhodné uvést, že obě strany se smlouvou souhlasí a uzavírají ji na základě své svobodné vůle. Toto také obě strany potvrzují svým vlastnoručním podpisem na smlouvě. Nezapomeňte také uvést místo a datum podpisu smlouvy o dílo.