Jak ji osadit a co je to revizní šachta?

Dnes nahlédneme trochu do domácností a řekneme si, co je revizní šachta a na co je dobrá. Odpadní vody vznikají z různých zdrojů. Ať už jde o splašky z umyvadel, van a záchodů, nebo o dešťovou vodu, která odtéká ze střech a jiných odvodňovaných ploch. Všechny tyto vody se musí zpracovat v souladu s podmínkami stanovenými v povoleních o jejich vypouštění. Proto je kvalitní vnitřní kanalizace z hygienického hlediska pro domácnost velmi důležitá. Její selhávání nám může způsobovat nemalé problémy – od šíření zápachu ze špatně odvětrávané kanalizace a zatékání z netěsného potrubí, přes poruchy předimenzovaného nebo poddimenzovaného potrubí až po zdraví ohrožující nasátí splašků do pitné vody. Proto je potřeba, aby součástí kanalizačního systému vaší domácnosti byla revizní šachta. Revizní šachta je součástí kanalizační přípojky. Je její velmi důležitou součástí, pokud chcete, aby vám potrubí správně fungovalo.
Co je to revizní šachta

Revizní šachta je nezbytnou součástí kanalizační přípojky pro splaškové odpadní vody. Je určena k provádění kontroly a údržby potrubí. Velikost revizní šachty se odvíjí od projektu, požadavků správců kanalizace, ale i jejich majitelů.

Kdy a kde se používá

Revizní šachta se používá při přípojkách splaškové odpadní vody. Jejím prostřednictvím je možné snadno kontrolovat a udržovat potrubí v dobrém stavu. Umístění pak vychází z dispozičního uspořádání celku, užití kanalizace, ale také z lokálních podmínek kanalizace. Dále se dá využít pro:

 • dešťové a splaškové kanalizační sítě
 • drenážní sítě
 • technologické kanalizace
 • přístup do splaškové kanalizace v síti i přípojkách

Typy revizních šachet

Revizní šachty se dělí podle funkce na:

 • revizní šachty – ty jsou kontrolní a slouží na údržbu
 • spadišťové – umožní připojení potrubí nad šachtovým dnem. Spadiště na jednotné kanalizaci se buduje s obtokem. Obtok odvádí vodu většinu času – když neprší. Pokud se průtok ve stoce zvýší, využije se plně kapacita obtoku a zbytek vody propadá šachtou. Voda přetékající obtokem vytvoří na dně šachty vrstvu, takže nedojde k takovému namáhání dna vodou, která padá šachtou. Obtok bývá malého průměru – 300-400 mm.
 • odvětrávací – na odvzdušnění kanalizace

Revizní šachty podle typu:

 • samonosné šachty – usazují se na připravené dno, vhodné jsou tam, kde není vysoká spodní voda
 • obetonované šachty – usazují se na připravené betonové dno, pak je plášť šachty obetonován a podle umístění se volí tloušťka betonu.

Proč si pořídit revizní šachtu

V případě, že rekonstruujete dům nebo ho stavíte a chcete se připojit na místní kanalizaci a vodovod, musíte mít na pozemku nejprve vybudovanou revizní šachtu. Revizní šachta usnadní přístup do splaškové či dešťové a drenážní kanalizační přípojky. Slouží také jako odvod vody od objektů a je možné s nimi propojit různé průměry potrubí.
Jak šachtu osadit

Kanalizační revizní šachta se skládá ze tří částí:

 • šachtové dno
 • šachtová roura
 • poklop

Šachtové dno se umístí do zhutněného podsypu. Napojí se vstupní a výstupní potrubí a šachtová roura se zasune do šachtového dna. Postupně se obsypává a hutní až do úrovně 10 cm pod spodní částí, kde je plánováno osazení rámu či prstence. Ten se osadí do betonového lože. Šachta se zakryje poklopem a provedou se terénní úpravy.

Další příslušenství k šachtě

 • zpětná klapka
 • čisticí kus
 • průtokový žlab
 • zaústění potrubí podle potřebného průměru